If you are working on something exciting that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you. – Steve Jobs –

Het aanbieden van een rijke leeromgeving, waarin ieder kind gelukkig is en tot leren komt. Waarbij het uitgedaagd wordt om zichzelf te zijn. Te leren denken buiten de kaders en vanuit een groeimindset aan de slag te gaan, dat is waar het bij de ZON-groepen om gaat!

Ruimte om je eigen leerproces te sturen

Wij geven ruimte aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind door het aanbieden van de basisstof aan de hand van gepersonaliseerd onderwijs. De kinderen krijgen de ruimte om zelf het leren te sturen, het leren te verbinden met eigen interesses, (kern)talenten en manieren van leren. De kinderen kunnen hierbij o.a gebruik maken van de digitale leeromgeving van Leskracht en onze mediatheek. Leskracht staat voor onderwijsvernieuwing in het primair onderwijs en biedt het volgende aan: 

  • Een thematische aanpak voor wereldoriëntatie en taal
  • Digitaal bronnen materiaal
  • 7 stappen van onderzoekend en ontwerpend leren (voor in de middag)
  • Realisatie van wetenschap & technologie onderwijs (W&T) (voor in de middag)
  • Kindportfolio.

De leer- en zorgcoaches begeleiden het kind tijdens de processen van gepersonaliseerd leren. Deze manier van werken vindt met name plaats tijdens de ochtenden (zie het rooster). 

De ZON-groepen bieden gepersonaliseerd onderwijs door:

  • Te werken met leerlijnen in ‘kind’ taal. De kinderen krijgen hierdoor inzicht in wat zij zich ‘eigen’ mogen maken op de basisschool. Deze leerlijnen sluiten aan bij de behoefte aan top down onderwijs van (hoog)begaafden. Er wordt gewerkt met leerlijnen gericht op de basisstof, hogere orde denkvaardigheden, mindset en leren leren.
  • Kinderen formuleren zelf leerdoelen en succescriteria om hun doel te kunnen bereiken. Dit noteren zij in hun digitaal kindportfolio. In overleg met de leercoach gaan zij daarna zelfstandig, of met andere kinderen, aan de slag.
  • Vanuit de rijke leeromgeving kiest het kind een instructie en de materialen die bij het kind, en zijn gekozen leerdoel, past. De thematische kennisbanken van Leskracht ondersteunen de leerling bij het zelfstandig opzoeken van informatie op internet. Instructies worden ook aangeboden door de leercoach, een vakspecialist of deskundigen vanuit het bedrijfsleven. Kinderen kiezen zelf of zij deze instructie willen volgen. Zelfkennis en een goede inschatting worden gecoacht door de zorgcoach. 
  • Kinderen kiezen zelf een werkvorm waarmee zij kunnen aantonen dat zij hun doel behaald hebben, de stof beheersen. Dit kan onder andere een filmpje, powerpoint/prezi poster, mindmap, krant, of debat zijn. Werkstukken en prestaties worden ingevuld/getoond en opgeslagen in het digitaal portfolio van het kind. Met trots kunnen de kinderen bijzonderheden, talenten en resultaten delen met anderen. 
  • Kinderen doorlopen de leerlijnen op een manier  en tempo die bij hen passen. Een kind van 8 jaar oud kan dus bezig zijn met de leerlijn die gekoppeld is aan groep 6.

Door deze werkwijze merken de kinderen dat zij invloed hebben, gerespecteerd worden en dat alles wat zij doen van groot belang is. Het gaat om hen, daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelf leren denken, plannen en instructies leren kiezen. Leren wordt genieten, genieten wordt ontwikkelen, ontwikkelen wordt steeds een stap verder willen gaan. 

Bij het zichtbaar maken van het leerproces kunnen de kinderen uit bovenstaande werkvormen kiezen.