De 4 principes samen zorgen voor gelukkige kinderen en ook nog eens voor aanzienlijke kostenbesparingen. Deze principes staan niet los van elkaar.

Principe 1: Een klas van maximaal 23 kinderen

De ZON-aanpak begint met het vormgeven van een kleine klas wat essentieel is voor het welbevinden van een kind. De aanpak vermindert werkdruk en geeft de leerkracht ruimte om ieder kind te zien, te volgen en te begeleiden. Overprikkeling wordt voorkomen, gedragsproblemen nemen af. De leerkracht zorgt voor een gezond klassenklimaat waardoor sociale vaardigheden toenemen bij het kind. Een goede relatie tussen leerkracht en kind zorgt voor veiligheid, welbevinden en motivatie om tot leren te komen. Goed onderwijs wordt beter gewaarborgd. (Groeps)interventies van buitenaf nemen af. Minder kinderen worden gediagnosticeerd. 

Bij Reveles hebben we ervoor gekozen om met groepen van zelfs maximaal 21 kinderen te werken.

Principe 2: Leerkracht en jeugdhulpverlener samen iedere dag voor de klas

Door een leerkracht en een jeugdhulpverlener dagelijks de gehele dag samen te laten werken in de klas worden vroegsignalering, goed onderwijs en zorg beter gewaarborgd. Ieder kind wordt zowel op onderwijskundig gebied als op psychosociaal vlak gezien en begeleid in de dagelijkse praktijk.   

Bij Reveles werken we met een leer- en een zorgcoach. Onderwijs en zorg werken samen aan een brede ontwikkeling van het kind.

Principe 3: Ouderparticipatie

Door Zorg en ONderwijs op school wordt de drempel naar ouderparticipatie, het stellen van een hulpvraag en de weg naar gezinsbegeleiding verlaagd. Door de ZON-aanpak is er ruimte en tijd voor de leerkracht en de jeugdhulpverlener om ook het gezin te betrekken bij een eventueel zorgtraject voor een kind. Huisbezoeken worden haalbaar. Het werken met één plan en één visie is gewaarborgd. Door vroegsignalering wordt groei naar zwaardere ondersteuning ook in het gezin voorkomen. 

Ouders/verzorgers mogen hun kind in de klas brengen. Thuisbezoeken staan weer op de agenda. Wij werken samen met u aan de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij overleg, ’écht’ contact,heel belangrijk.

Principe 4: Verantwoording van gelden en arrangementen terug naar de scholen

Binnen de ZON-aanpak bestaat de directie van een school uit een directeur en een orthopedagoog. In samenwerking met de leerkracht en jeugdhulpverlener zorgen zij voor de ondersteuning van een kind.  De beslissing over de aanpak ligt dan ook bij de directeur en orthopedagoog van de school die het kind goed kennen. Lange procedures via een samenwerkingsverband worden voorkomen en een nauwe samenwerking met ouders is gewaarborgd. Een samenwerkingsverband kan aangepast worden naar een overkoepelende organisatie die het ondersteuningslandschap in kaart heeft waardoor een school snel zelf kan schakelen. De Begeleider Passend Onderwijs kan ingezet worden bij het opstellen en borgen van het ondersteuningsplan van de school en het trainen en versterken van de professionals voor de klas. Het vormgeven van een samenwerking tussen onderwijs en zorg in combinatie met gepersonaliseerd onderwijs staat hierbij centraal.

Bij Reveles werken we met investeerders. Omdat er nu een interventie voor veel kinderen nodig is, starten wij particulier. Hierdoor is er geen bekostiging vanuit de overheid mogelijk. Er zijn goede contacten met samenwerkingsverbanden en gemeenten.