Bij specifieke zorg werken we planmatig samen met ouders en kind. Welbevinden en uitgaan van mogelijkheden staan hierbij centraal.

De zorgstructuur

Naast de aanwezigheid van de zorgprofessional in de klas die de psychosociale ontwikkeling van het kind deskundig begeleidt, zijn er altijd specifieke zorgvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan echtscheiding binnen het gezin of de aanwezigheid van dyslexie of dyscalculie. Wanneer er sprake is van specifieke zorg zal er altijd een handelingsplan in ParnasSys gehangen worden. Dit gaat in overleg met het kind en de ouders; daar gaat het immers om. Zeker in het geval van zorg willen we zorgvuldig met gegevens en het bieden van zorg omgaan. Door een intensieve samenwerking met elkaar bereiken we veel meer. Een kind voelt zich geborgen en gezien wanneer het gezin en de school samenwerken.

Stappen die hierbij genomen worden:

  • Een zorgvraag wordt met het kind besproken.
  • De zorgvraag wordt samen met het kind en de ouders/verzorgers besproken.
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld.
  • Het plan van aanpak wordt na 6 weken met ouders en het kind besproken, geëvalueerd of bijgesteld.
  • Indien nodig wordt het plan met de orthopedagoog en ouders besproken.
  • Indien nodig worden er extra interventies ingezet.
  • Extra interventies worden naar gelang de situatie besproken.

Specifieke zorgvragen worden zowel door de leer- als door de zorgcoach uitgewerkt en toegepast. Zij zorgen ervoor dat zowel het cognitieve als het psychosociale aspect in het handelingsplan verweven zijn. Deze staan namelijk nooit los van elkaar. Psychosociale problemen kunnen invloed hebben op het leren van het kind en andersom hebben cognitieve problemen invloed op het zelfvertrouwen of bijvoorbeeld de groeimindset van een kind. In het geval van versnellen zullen deze stappen ook beschreven staan in ParnasSys. In het geval van onderpresteren wordt een kind ‘in kaart’ gebracht, aan de hand waarvan handelingsgerichte adviezen gegeven kunnen worden. Deze kunnen uitgevoerd worden door iedere professional of betrokkene die het kind coacht. Ook de vakspecialist kan deze adviezen uitvoeren. Ouders worden op de hoogte gehouden van belangrijke stappen die genomen worden voor het kind. We werken hierbij graag samen.