“Onderwijs is alleen passend, als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt.” – Luc Stevens –

Reveles wordt financieel en materieel ondersteund door de Stichting Reveles. Reveles is een “onafhankelijke stichting die het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Drechtsteden wil bevorderen en in standhouden” (citaat uit de oprichtingsakte).

“De stichting Reveles organiseert daartoe zonder enig tegenbelang activiteiten ten behoeve van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.” Reveles wil daarbij dat elk meer- en hoogbegaafd kind een lesprogramma op maat krijgt aangeboden. In dit lesprogramma moeten kinderen zowel individueel als samen werken aan de persoonlijke doelen en moet een duidelijke verbinding worden gelegd naar de maatschappij buiten de schoolomgeving. Het beleid is verder uitgewerkt in het schoolplan.

De stichting is formeel op 24 juni 2019 opgericht door betrokken ouders en professionals. Vanaf het voorjaar van 2019 hebben zij samen gewerkt aan de vormgeving van nieuw basisonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de Drechtsteden.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Ingeborg de Keizer, voorzitter
  • Winfred van Houwelingen, penningmeester
  • Esther Jeras, secretaris

Het bestuur is bereikbaar via de voorzitter: ingeborg@eigenmeerwaarde.nl

Het bestuur vervult deze rollen op vrijwillige basis. De leden ontvangen geen vergoeding. De professionals die verbonden zijn aan de stichting hebben een overeenkomst waarin wederzijdse afspraken zijn vastgelegd over rollen en taken en vergoeding daarvan. Met een deel van de professionals is momenteel een (kleine) vergoeding overeengekomen. Anderen werken op vrijwillige basis voor de stichting. Dit geldt ook voor de professionals die de directie vormen van Reveles.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van ouders, subsidies, schenkingen, donaties, legaten ed.

Stichting Reveles heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI-status geeft fiscale voordelen voor zowel donateurs om giften te doen, als voor de Stichting om giften te ontvangen ten behoeve van de school:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)
  • Een ANBI instelling hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en/of erfenissen die ontvangen worden voor het algemeen belang.

De formele gegevens van de stichting:

Stichting Reveles – een ZON school

RSIN: 860167483

Gevestigd in Sliedrecht, A. Volkersingel 15.

Omdat de stichting in 2019 is opgericht is er nog geen financieel jaarverslag. Wel is er een businesscase op basis waarvan de stichting is opgericht.